Konkurs plastyczny „Sąd ostateczny Hansa Memlinga pod lupą”

Zapraszamy dzieci i młodzież z  gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Hans Memling – Sąd ostateczny”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w obrazie Hansa Memlinga pt. „Sąd ostateczny” znajdującym się w stałej ekspozycji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie.

 

Zasady konkursu

Uczestnicy zapoznają się z obrazem „Sąd ostateczny”. Po dokładnej analizie wybierają jedną postać, która ich zainteresowała bądź wywarła największe wrażenie. Zadanie polega na przedstawieniu własnej interpretacji wybranej postaci dowolną techniką plastyczną /tylko formy płaskie/.

Pod interpretacją postaci rozumie się nie tylko przetworzenie artystyczne, ale również możliwe jest dokładne odwzorowanie wybranej postaci, tak jak wygląda ona na obrazie, aby samemu doświadczyć dawnego sposobu malowania, bądź szkicowania.

 

Regulamin

 1. Technika wykonania: dowolna technika plastyczna płaska, wyłączając formy przestrzenne.
 2. Format dowolny.
 3. Opis prac: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, telefon do nauczyciela prowadzącego.
 4. Termin dostarczania prac do Projektorni GAK na adres: ul. Dworska 29 a Gdańsk Brzeźno do 8 maja 2017.
 5. Rozdanie nagród podczas wernisażu dnia 12 maja o godz. 17.30 w Projektorni GAK.
 6. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  • 4 i 5 klasa szkoły podstawowej
  • 6 klasa szkoły podstawowej i 1 klasa gimnazjum
  • 2 i 3 klasa gimnazjum
 7. Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków.
 8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 9. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji takich jak:
 • utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną
 • zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi
 • wprowadzenie do obrotu
 • wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w szczególności internetu, do baz danych oraz do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych
 • wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych
 • wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego na wszelkiego rodzaju nośnikach
 • wielokrotne wystawianie i wyświetlanie
 • eksploatację w internecie i na stronach www
 • wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
 1. Wraz z przeniesieniem praw autorskich organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do wykonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.
 2. Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych pracach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich.
 3. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dzieci/podopiecznych na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Organizatora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych:
 5. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dzieci/podopiecznych na potrzeby organizacji Konkursu.
  • Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury/ organizator/
  • Dane osobowe zbierane są przez organizatora wyłącznie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących
  • Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.,7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania
  • Dane są podawane przez osoby, których dotyczą dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji.
 6. Ostateczną i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie dzieci/podopiecznych.